Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje shipcenter.lt taisyklės

1. Sąvokos

 

1.1. Taisyklėsšios prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.shipcenter.lt taisyklės.
1.2. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas juridinis asmuo UAB "Ship Center Baltic", įmonės kodas 304988808, PVM mokėtojo kodas LT100012134016, registracijos adresas: A. Mickevičiaus g. 56-2, LT-44244 Kaunas.

Adresas korespondencijai: Dujotiekio g. 26C-2, LT-51379, Kaunas.
1.3. 
Svetainė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.shipcenter.lt.
1.4. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi www.shipcenter.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis svetaine www.shipcenter.lt.
1.8. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas) ir turi teisę pirkti prekes Svetainėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. punkte nurodytus kriterijus.

2.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Svetainėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas Svetainėje (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2. internetu nesiregistruodamas Svetainėje;

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį bei susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir pinigų sumokėjimo į Pardavėjo sąskaitą patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta Sutartis.
3.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugo
ma Svetainės duomenų bazėje.
3.5. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo pateiktus maketus gamybai, taip pat už Pirkėjo pateiktą medžiagą, kurioje panaudotas bet koks autorių teisių objektas. Atsiųstų maketų Pardavėjas netikrina. Pirkėjas, prieš pateikdamas maketą įsitikina, kad nėra palikęs rašybos, skyrybos ar gramatinių klaidų, leidinio makete nėra netinkamos kokybės ar per žemos rezoliucijos paveikslėlių, leidinio makete nėra kitų maketavimo klaidų, maketas yra paruoštas vadovaujantis gerąja praktika. Pirkėjas, įkėlęs į Svetainę norimą spausdinti leidinio maketą ir paspaudęs mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, patvirtina, kad jo pateiktas maketas yra teisingai paruoštas spausdinimui.

3.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjas suklydo pasirinkdamas produkto tipą, kiekį ar apdailos būdus.
3.7. Atsižvelgiant į spaudos gaminių gamybos specifiką, šalys susitaria, kad leistina prekių kiekio paklaida gali sudaryti iki 2 % nuo užsakyme nurodyto prekių kiekio. Jeigu Pardavėjo patiektų prekių kiekis yra šiame punkte nustatytos paklaidos ribose, Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes, kaip atitinkančias užsakymą ir nereikalauti, kad iki užsakyme numatyto kiekio trūkstamas prekių kiekis būtų pagamintas ir papildomai patiektas už tą pačią kainą. 

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Svetainėje šių Taisyklių ir kitose Svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2.
Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ar paslaugas ir už jas sumokėti sutartą kainą šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis
Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Svetainėje., bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
5.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų
Svetainėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

5.4 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo momento.
5.5.
Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
5.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje,
kituose Svetainės dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
5.8. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.9. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
5.10. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
5.11. Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

6.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
6.2.2. banko pavedimu;

6.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
6.4. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

7. Prekių pristatymas

7.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 7.2 – 7.3 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai nurodomi užsakymo patvirtinime.
7.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

7.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą..
7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, Pirkėjas turi pasirūpinti, kad kas nors vietoj jo tai galėtų padaryti bei nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę skiltyje „Pastaba kurjeriui“. Tuo atveju, jei prekes pristačius nurodytu adresu jų priimti negali nei Pirkėjas, nei jo įgaliotas asmuo, Pirkėjas neturės teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo nurodytu pristatymo adresu, tačiau netinkamam subjektui.
7.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
7.2.4. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas.

7.3. Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis nurodomi užsakymo patvirtinime.

7.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. 
7.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
7.6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento
, kai prekė perduota Pirkėjui.
7.7. Jei remiantis Taisyklių 7.2 – 7.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui už prekes sumokėti pinigai negrąžinami.

7.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių

8. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

8.1. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, nes visos Svetainės sudarytos Sutartys atitinka Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintus atvejus.. t.y. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo individualų pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms teisė pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymu negalioja.

8.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:

8.2.1. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų Svetainėje prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės nėra keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, kurios numato, kad spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai nėra grąžintini.

8.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:

8.3.1. Grąžinti prekes Pirkėjas gali tik tada, kai Pardavėjas įvertinęs, gautą pretenziją ir prekių kokybę,, nustato, kad prekė yra nekokybiška dėl gamybinio defekto.

8.3.2. Prekės negrąžinamos, jei yra nustatoma, kad prekės kokybę įtakojo užsakymo metu pateiktas netinkamos kokybės maketas arba prekės kokybę įtakojo kiti užsakymo metu Pirkėjo pateikti neteisingi duomenys.

8.3.3. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
8.3.4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, Pirkėjas gali grąžinti prekes, pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
8.3.4.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
8.3.4.2. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

8.3.5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8.3.4 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 8.3.4 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 8.3.4 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
8.3.6. Jei Pardavėjas įvertina, kad prekės yra grąžintinos, Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.6.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@shipcenter.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
8.3.6.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą,;
8.3.6.3. pateikti laisvos formos prašymą.

8.3.7. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.
8.3.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų
prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.3.9. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 8.5 punktu.
8.3.10. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
8.3.11. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

8.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:

8.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@shipcenter.lt. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. 8.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 8.5 punkte.

8.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:
8.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
8.5.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
8.5.4. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 8.1-8.4 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
8.5.6. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas pats, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl prekių grąžinimo gavimą. 
8.5.7. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 8.3-8.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 
8.5.8. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
8.5.9. Pasinaudojus Taisyklių 8.3-8.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
8.5.10. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos.

8.5.11. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 8.5.1 punktui.
8.5.12. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

 

9. Šalių atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju..
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10. Informacija ir rinkodara


10.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Svetainėje
nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

10.3. . Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.

10.4. Prekėms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent Pardavėjas yra nurodęs kitaip.