„Ship Center“ paslaugų teikimo nuostatai

 

Sąvokų apibrėžimas

Interneto svetainės savininko duomenys:

UAB “Ship Center Baltic”
Buveinės adresas: Dujotiekio g. 26C-2, LT-51379, Kaunas
Įmonės kodas: 304988808
Tel. nr.: +370 616 55557; +370 616 55558
El. paštas: info@shipcenter.lt, biuras@shipcenter.lt


1. Nuostatuose vartojamų sąvokų apibrėžimas ir paaiškinimas.

a. Operatorius – svetainės savininkas.
b. Naudotojas – subjektas, atitinkantis Nuostatų sąlygas ir kuriam buvo sukurta Paskyra, įgyvendinant Platformos teikiamas paslaugas, arba naudotojas, kuris naudojasi platforma be registracijos.
c. Platforma – Operatoriaus tvarkoma interneto svetainė, esanti adresu www.shipcenter.lt
d. Paskyra - Operatoriaus tvarkoma Naudotojui sukurta paskyra, kurioje yra nurodyti Naudotojo asmens duomenys, kainos, pasiūlymai, užsakymai, kurie buvo pateikti naudojantis Platforma.
e. Paslauga - Operatoriaus elektroniniu būdu teikiama paslauga pagal šiuos nuostatus, kuria naudojantis Naudotojas gali pateikti užsakymą priimti ir pristatyti siuntą nurodytais adresais, šiuos užsakymus įgyvendinant Vežėjui, remiantis atskirais Kurjerio nuostatais (kurie yra šio dokumento priedai).
f. Kurjeris - subjektas, veikiantis pagal galiojančius teisės aktus, teikiantis siuntų pervežimo, transporto ir pristatymo paslaugas miesto, šalies ir užsienio teritorijoje paslaugas.
g. Kurjerio nuostatai - atskiri Kurjerio išduoti dokumentai ir taisyklės, nustatantys paslaugų teikimo taisykles, kurie yra šio dokumento priedai.
h. Nuostatai - šis dokumentas, kuriuo remiantis teikiama paslauga.
i. Adresatas - asmuo, kuriam siunčiama siunta.
j. Kurjerio paslauga - Kurjerio teikiamos siuntų pervežimo, transporto ir/ arba pristatymo paslaugos, kurios vykdomos pagal atitinkamo Kurjerio nuostatus.


Bendrosios nuostatos

1. Šios nuostatos nustato Platformos naudojimosi sąlygas ir paslaugos teikimo sąlygas.

2. Platformą gali naudoti pilnamečiai visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir organizaciniai vienetai, neturintys juridinio asmens statuso, bet galintys įsigyti teises ir prisiimti įsipareigojimus savo vardu. Kurjeris gali atsisakyti teikti paslaugą, remdamasis paslaugų neteikimo išimtimis, nurodytomis Kurjerio nuostatuose. Kurjerio nuostatuose gali būti numatytos paslaugų neteikimo, pvz., vartotojams, išimtys. Prieš pradedant naudotis paslauga, reikėtų susipažinti su visu Kurjerio nuostatų tekstu.


Bendrosios nuostatos

1. Tam, kad galima būtų visapusiškai naudotis visomis Platformos paslaugomis, Naudotojas turi sukurti Paskyrą Platformoje.

2. Norėdamas sukurti Paskyrą, Naudotojas turi užpildyti atitinkamas registracijos formas, esančias Platformos interneto svetainėse.

3. Į Naudotojo el. pašto adresą, pateiktą kuriant Paskyrą, Operatorius siunčia nuorodas, kuriomis siekiama patikrinti Naudotojo tapatybę. Patvirtinus Naudotojo tapatybę ir Operatoriui patikrinus duomenis, Naudotojas turi teisę naudoti Paskyrą kaip dalį Operatoriaus teikiamų paslaugų. Neterminuota sutartis dėl Paslaugos naudojimo sudaroma tuo metu, kai Operatorius suteikia Naudotojui prieigą prie Paskyros, kaip Platformos svetainių dalį.
4. Operatorius gali paprašyti papildomų dokumentų, patvirtinančių Naudotojo tapatybę ar teises. Jei Naudotojas tapatybės nepatvirtina, Operatorius gali neleisti sukurti Paskyros ar apriboti jos funkcionalumą. Duomenų tikrinimas yra būtina sąlyga norint atlikti mokėjimus, kad būtų galima atsiskaityti su Operatoriumi. Operatorius gali pareikalauti atsiųsti tapatybės ar turimų įgaliojimų įrodymus, pvz.: skenuotus dokumentus, nuorašus, nuotraukas:
- mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (įmonės kodo) suteikimą patvirtinantį dokumentą (bendrovės, įmonės, asmens, vykdančio ūkinę veiklą atveju),
- ūkinės veiklos registracijos dokumentą (asmens, vykdančio ūkinę veiklą atveju),
- atitinkamo registrų centro nuorašą (bendrovės, asociacijos, fondo atveju),
- veiklos vykdymą patvirtinantį dokumentą, (pvz., advokato atveju)
- asmens tapatybės kortelę ar kitą tapatybės dokumentą (fizinio asmens atveju).
Tais atvejais, kai kyla abejonių dėl atsiųstų nuskenuotų dokumentų, nuorašų ar nuotraukų autentiškumo, Operatorius turi teisę pareikalauti susipažinti su dokumento originalu.
5. Tam, kad galėtų naudotis Paskyra, Naudotojas turi nurodyti unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.
6. Į Naudotojo Paskyros kūrimo metu pateiktą elektroninio pašto adresą bus siunčiami pranešimai, kuriuose bus pateikta informacija apie pagrindines Platformos funkcijas, atnaujinimus ar techninę informaciją. Naudotojas gali pareikšti papildomą sutikimą gauti rinkodaros ir komercinius pranešimus. Tokį sutikimą Naudotojas gali atšaukti bet kuriuo metu, siųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu: biuras@shipcenter.lt.
7. Remiantis 2007-01-12 Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Naudotojas, kuris tuo pačiu metu yra vartotojas  (kaip tą apibrėžia Civilinis kodeksas), turi teisę nutraukti sutartį nenurodydamas priežasties. Atvejai, kai Naudotojas turi teisę nutraukti sutartį, ir išimtys yra pateikti šių Nuostatų 5 pastraipoje.
8. Pasikeitus kontaktiniams ar atsiskaitymo duomenims, Naudotojas privalo nedelsdamas juos atnaujinti savo Paskyroje, priešingu atveju visi siuntų pristatymai adresu, kuris nurodytas Naudotojo Paskyroje, bus laikomi tinkamai įteiktais, ir Naudotojas bus atsakingas už Operatoriaus patirtą žalą.


Užsakymai

1. Pavedimas atlikti paslaugą gali būti atliktas:
- prisijungus prie Paskyros,
- užpildžius atitinkamas interaktyvias formas, esančias Platformos interneto svetainėse.
2. Norėdamas pavesti atlikti paslaugą, Naudotojas turi atlikti bent šiuos veiksmus:
- pasirinkti Kurjerį, kuris atliks jo pavedimą,
- užpildyti atitinkamas interaktyvias formas, esančias Platformos interneto svetainėse, būtina nurodyti siuntos turinį ir matmenis, priėmimo ir pristatymo duomenis, atsiskaitymui būtinus duomenis, pasirenkant Vežėjo siūlomą Paslaugą,
- susipažinti su Kurjerio nuostatais bei paslaugų užsakymo proceso metu įtrauktomis sąlygomis.
Naudotojas, neturintis Paskyros, arba Naudotojas, neturintis galimybės pasinaudoti atidėtu mokėjimu, sumoka reikiamą sumą, nustatytą pagal jo pateiktą informaciją. Mokėjimas atliekamas elektroninio mokėjimo priemonėmis, kuriuos palaiko įmonė „Paysera“.
3. Paslaugos atlikimo pavedimas Operatoriui  kartu reiškia susipažinimą su Kurjerio nuostatais ir jų priėmimą.
4. Naudotojas turi pareigą paruošti siuntą pagal Kurjerio nuostatuose pateiktas gaires. Naudotojas privalo laikytis Kurjerio nuostatuose nustatytų taisyklių.
5. Naudotojas yra atsakingas už duomenų, pateiktų Kurjeriui, siekiant atlikti paslaugą, teisingumą.
6. Naudotojui registracijos arba užsakymo atlikti paslaugą teikimo metu, nurodytu elektroninio pašto adresu yra siunčiamas elektroninis laiškas, kuriuo pastarasis yra informuojamas apie paslaugos priėmimą įgyvendinimui.
7. Laiške, patvirtinančiame užsakymo priėmimą, pateikiamas važtaraštis arba tikslios instrukcijos, kaip atsisiųsti važtaraštį. Naudotojas privalo atspausdinti važtaraštį bent dviem egzemplioriais, patikrinti jame nurodytų duomenų teisingumą ir perduoti vieną kopiją Kurjeriui, priimančiam siuntą, kartu su siunta. Antra važtaraščio kopija turėtų būti kruopščiai priklijuota ant siuntos lipnia juosta arba kita priemone. Jei užsakymo metu pasirenkama laiško užpildymo galimybė rankiniu būdu (jei tokią galimybę siūlo pasirinktas vežėjas), klientas privalo užpildyti kurjerio pateiktą laišką, patikrinti užpildytų duomenų teisingumą, pasirašyti ir perduoti kurjeriui, o antrą kurjerio pasirašytą laiško kopiją pasilikti kaip išsiuntimo įrodymą.
8. Jei siuntos turiniui reikalingi papildomi dokumentai, sutikimai ar leidimai, Naudotojas privalo parengti ir pateikti tokius dokumentus.
9. Jei siuntos pakuotė ar jos turinys neatitinka Kurjerio nuostatuose nurodytų sąlygų, kurjeris gali atsisakyti priimti šią siuntą tolesniam vežimui, arba siunta gali būti sulaikyta perkrovimo sandėlyje.
Siuntos sandėliavimas, kito siuntą pristatančiojo ar priimančiojo kurjerio atvykimas, apmokestinamas pagal Operatoriaus vidinį kainoraštį.
10. Naudotojas privalo pranešti Adresatui apie jam išsiųstą siuntą. Jei siuntos nepavyksta pristatyti dėl Adresato arba Naudotojo kaltės, po antrojo bandymo pristatyti siunta grąžinama Operatoriui, Naudotojui arba siuntos siuntėjui. Grąžinimo mokestis apskaičiuojamas pagal pasirinkto Kurjerio kainoraštį, kurį galima rasti Kurjerio interneto svetainėje,  tokiam mokesčiui netaikant nuolaidų.


Teisė nutraukti sutartį

1. Remiantis 2007-01-12 Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Naudotojas, kuris tuo pačiu metu yra vartotojas (kaip tą apibrėžia Civilinis kodeksas), turi teisę nutraukti sutartį nenurodydamas priežasties pagal šioje pastraipoje nurodytas taisykles.
2. Teisė pasitraukti iš sutarties tampa įvykdyta, jei Naudotojas per 14 dienų nuo paslaugos užsakymo išsiunčia pareiškimą dėl sutarties nutraukimo. Kad būtų laikomasi sutarties nutraukimui nustatyto termino, pakanka pateikti pareiškimą iki šio termino pabaigos. Pareiškimas gali būti pateiktas forma, kurios pavyzdys yra 2007-01-12 Vartotojų teisių gynimo įstatymo priede (kuris yra nuostatų priedas Nr. 2) arba elektroniniu paštu šiuo adresu: biuras@shipcenter.lt
3. Jei buvo atlikti bet kokie mokėjimai, Operatorius grąžina lėšas naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Naudotojas, per 14 dienų nuo Naudotojo pareiškimo dėl sutarties nutraukimo gavimo. Mokant mokėjimo kortele, lėšų grąžinimas vykdomas į kortelę arba banko sąskaitą.
4. Naudotojas neturi teisės atsisakyti sutarties šiais atvejais:
- kai paslaugos objektas yra nesurenkamasis elementas, pagamintas pagal Naudotojo specifikaciją, arba skirtas patenkinti jo individualius poreikius (pvz., foto knyga, spausdintinės nuotraukos);
- skaitmeninio turinio, kuris nėra įrašytas į materialinę laikmeną, pristatymas, jei paslauga buvo pradėta vykdyti po aiškiai išreikšto Naudotojo sutikimo prieš baigiantis sutarties nutraukimui nustatytam terminui ir Operatoriui informavus Naudotoją apie teisės nutraukti sutartį praradimą;
- kai paslaugos objektas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, siunčiamos uždaroje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
- kai paslaugos objektas yra daiktas, siunčiamas uždaroje pakuotėje, kuris, atidarius pakuotę, negali būti grąžintas dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
- apie paslaugų teikimą, jei Operatorius visiškai įvykdė paslaugą, gavęs aiškų Naudotojo, kuris buvo informuotas prieš pradedant teikti paslaugą, sutikimą, kad po to, kai Operatorius įvykdys paslaugą, jis neteks teisės nutraukti sutartį;
- kai sutarties kaina arba atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Operatorius negali kontroliuoti ir kurie gali atsirasti prieš baigiantis sutarties nutraukimui nustatytam terminui;
- kai paslaugos objektas yra greitai gendantis arba trumpą galiojimo laiką turintis daiktas;
- kai paslaugos objektas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio, yra neatskiriamai sujungiami su kitais dalykais;
- kai paslaugos objektas yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo suderinta sudarant pardavimo sutartį ir kurių pristatymas gali vykti tik praėjus 30 dienų ir kurių vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kurių verslininkas neturi galimybės kontroliuoti;
- kai sutartyje Naudotojas aiškiai reikalavo, kad Operatorius atvyktų pas jį, tam kad skubiai sutaisytų ar atliktų techninę priežiūrą (jei Operatorius teikia papildomas paslaugas, išskyrus tas, kurias suteikti reikalavo Naudotojas, arba tiekia kitas prekes nei atsarginės dalys, reikalingas remontui ar techninei priežiūrai, Naudotojas turi teisę atsisakyti sutarties dėl papildomų paslaugų ar daiktų);
- laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymas, išskyrus prenumeratos sutartis;
- kai sutartis sudaryta viešo aukciono būdu;
- apgyvendinimo paslaugų teikimo, išskyrus apgyvendinimą gyvenamosioms reikmėms, prekių pervežimą, automobilių nuomą, maitinimo paslaugas, paslaugas, susijusias su laisvalaikiu, pramogomis, sportu ar kultūriniais renginiais, jei sutartyje nurodyta paslaugų teikimo diena ar laikotarpis.


Atsakomybė

1. Operatorius yra atsakingas Naudotojui už tinkamą Paslaugų atlikimą, atsižvelgiant į tolesnes šio paragrafo nuostatas.
2. Operatorius užtikrina, kad kai Platformos paslaugų dalis sudaro su Kurjeriu sutartį dėl paslaugų Naudotojui teikimo pagal Kurjerio nuostatuose nustatytas sąlygas, kuriomis remiantis Naudotojas galės reikalauti, kad Kurjeris teiktų Paslaugą.
3. Operatorius neatsako už neteisingą Kurjerio pasirinkimą arba už tai, kad Kurjeris netinkamai įvykdė paslaugą, nebent tai atsitiko dėl to, kad Operatorius neįvykdė ar netinkamai įvykdė Paslaugą. Operatorius neatsako už tai, kad Naudotojas neteisingai paruošė siuntą. Operatorius neatsako už Kurjerio atsisakymą priimti siuntą, kai tai įvyksta dėl Naudotojo kaltės.
4. Skundus ir pastabas, susijusiąs su Kurjerio atliekama Paslauga, Naudotojas gali pateikti tiesiogiai Kurjeriui pagal Kurjerio nuostatuose nustatytas taisykles.
5. Operatorius neatsako už tai, kad:
- Naudotojas pateikia neteisingus ar neatitinkančius tiesos duomenis,
- siunta nebuvo perduota Kurjeriui,
- nebuvo pateikta Portalo sugeneruota atspausdinta etiketė,
- Naudotojas pažeidžia Kurjerio nuostatus,
- Naudotojas pažeidžia šiuos Nuostatus.
6. Operatorius neatsako už Adresato veiksmus, ypač už jam adresuoto siuntinio priėmimą (arba atsisakymą priimti) arba už sumokėjimą už siuntą pristatymo metu.
7. Jei Naudotojas pateikia neteisingus duomenis (ypač dėl siuntos svorio ar dydžio), kurie netrukdo atlikti Paslaugą ar Kurjerių paslaugą, Užsakymas bus priimtas, tačiau Naudotojas turės sumokėti papildomus mokesčius pagal kainoraštį arba Kurjerio nuostatus.


Mokėjimai

1. Naudotojo paskyros tvarkymas kaip Platformos paslaugų dalis yra nemokama.
2. Naudotojas privalo atsiskaityti su Operatoriumi už Paslaugų teikimą pagal kainoraštyje, kuris yra Priedas Nr. 1 prie šių Nuostatų, nurodytas kainas.
3. Jeigu patiriamos papildomos išlaidos, susijusios su Adresato veiksmais, minimais 6 pastraipos 7 dalyje, Naudotojas privalo sumokėti šias išlaidas Operatoriui (pagal tuo metu galiojantį kainoraštį).
4. Jei Naudotojai turi Paskyras su atidėtu mokėjimo terminu, Operatorius atsiskaito už savaitės, dviejų savaičių arba mėnesio (kalendorinis mėnuo) laikotarpius. Operatorius išrašo PVM sąskaitą faktūrą pagal galiojančių įstatymų nuostatas, kurioje nurodo sumą, nustatytą pagal kainoraštį. Naudotojas gali bet kuriuo metu paprašyti išrašyti atskirą sąskaitą faktūrą konkrečiai pasirinktai Paslaugai ar Paslaugoms įforminti.
5. Operatoriaus išrašytų sąskaitų faktūrų mokėjimo terminas yra 7 dienos nuo jų išrašymo datos (taikoma Naudotojams, turintiems paskyrą su atidėto mokėjimo terminu).
6. Jei Naudotojai turi Paskyras be atidėto mokėjimo termino, Operatorius ima mokestį prieš atlikdamas Paslaugą. Nesumokėjus mokėjimo už Paslaugą prieš jos atlikimą, Paslauga nebus vykdoma.
7. Jei Naudotojai neturi Paskyros, Operatorius ima mokestį prieš atlikdamas Paslaugą. Nesumokėjus mokesčio už Paslaugą prieš ją atliekant, Paslauga nebus vykdoma.
8. Tuo atveju, kai už Vežėjo paslaugą reikią papildomai sumokėti, Naudotojas turės sumokėti papildomą mokestį.
9. COD siuntų atveju, kurių siuntimo sąlygos nustatytos Kurjerio nuostatuose, Naudotojas įgalioja Operatorių priimti Naudotojo vardu mokėtiną sumą ir perduoti ją Naudotojui. Operatoriaus gautos lėšos perduodamos Naudotojui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo mokėtinos sumos priėmimo iš Adresato, į Naudotojo banko sąskaitą, kurią pastarasis nurodė užsakymo pateikimo metu.
10. Būtina sąlyga, kad 7 pastraipos 9 dalyje minimos lėšos būtų pervestos į Naudotojo sąskaitą, yra šių lėšų gavimas iš Kurjerio (vežėjo) į Operatoriaus sąskaitą.
11. Naudotojas sutinka, kad Operatorius COD pristatymo metu gautą sumą (apie kurią kalbama 7 pastraipos 9 dalyje), kurį priklauso Naudotojui, įskaitytų į mokėjimo reikalavimą, pareikštą Naudotojo atžvilgiu (jei toks reikalavimas yra).
12. Jei Naudotojai, turintys Paskyrą su atidėto mokėjimo terminu, vėluoja atsiskaityti už Operatoriaus atliktas Paslaugas, Operatorius blokuoja tokių Naudotojų paskyras. Naudotojams sumokėjus įsiskolinimus, Operatorius ima papildomą 30 EUR mokestį už Paskyros atblokavimo paslaugą.
13. Jei Naudotojai, neturintys Paskyros su atidėto mokėjimo terminu, vėluoja atsiskaityti už Operatoriaus atliktas Paslaugas, Operatorius blokuoja galimybę registruoti ir siųsti siuntinius iš konkrečių elektroninio pašto adresų, kontaktinių duomenų. Naudotojams sumokėjus įsiskolinimus, Operatorius ima papildomą 30 EUR mokestį už papildomą Paskyros atblokavimo paslaugą.
14. Kai vėluojama atsiskaityti su Operatoriumi, Operatorius ir Naudotojas sutinka, kad būtų skaičiuojami 0,06 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.
15. Naudotojas sutinka, kad jam elektroniniu būdu būtų išrašomi ir siunčiami jo nurodytu elektroninio pašto adresu atsiskaitymo dokumentai, ypač tokie kaip sąskaitos faktūros su priedais, taisomosios sąskaitos faktūros su priedais ir formos. Šis sutikimas taip pat suteikia Operatoriui teisę išrašyti ir siųsti sąskaitas faktūras, parengtas elektronine forma, pagal 2011-12-29 LR Seimo įsakymą dėl elektronine forma parengtų sąskaitų faktūrų išsiuntimo, jų saugojimo taisyklių ir jų pateikimo mokesčių institucijai tvarkos.


Techninės priemonės

1. Norint naudotis Operatoriaus paslaugomis, įskaitant užsakymo pateikimą, pasiūlymų peržiūrą, būtina turėti:

a) galinį įrenginį (pvz.,. kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną), turintį prieigą prie interneto, ir interneto naršyklę, pvz.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktyvią elektroninio pašto paskyrą (e-mail);
c) įjungtą Java skriptų tvarkyklę;
d) sutikimą naudoti slapukus (reikalinga užsakymui pateikti),
e) išjungtą iššokančių langelių blokuotę.


Plačiau apie slapukus ir naudojamų slapukų sąrašas: Naudojami slapukai


Pretenzijos

1. Naudotojas gali pateikti pretenzijas dėl netinkamo Platformos interneto svetainių ir Operatoriaus paslaugų funkcionavimo. Pretenzijos gali būti pateikiamos elektroniniu būdu, jas užpildant Platformos interneto svetainės (www.shipcenter.lt) esančiose kontaktinėse formose arba raštu, išsiunčiant jas adresu:
UAB “SHIP CENTER BALTIC”
Dujotiekio g. 26C-2, LT-51379, Kaunas.
2. Pretenzijoje turi būti nurodyti bent šie duomenys: duomenys, leidžiantys identifikuoti Naudotoją, Naudotojo elektroninio pašto adresas, susietas su jo Paskyra, operacijos numeris ar kiti duomenys, leidžiantys identifikuoti Paslaugą, arba kiti duomenys, apibrėžiantys Operatoriaus veiksmus, dėl kurių yra pateikiama pretenzija, ir pretenziją pagrindžiančios aplinkybės.
3. Jei pretenzijoje pateiktus duomenis ar informaciją reikia papildyti, Operatorius, prieš nagrinėdamas pretenziją, kreipsis į Naudotoją su prašymu papildyti trūkstamus duomenis.
4. Operatorius pateikia pretenziją Kurjeriui per 14 dienų nuo teisingai pateiktos pretenzijos gavimo dienos. Naudotojas gaus informaciją, atsiųstą elektroniniu paštu pretenzijoje nurodytu elektroninio pašto adresu, apie pretenzijos nagrinėjimo būdą.
5. Turint omenyje, kad Operatorius yra tik tarpininkas kurjerių paslaugų teikime, visas pretenzijas, susijusias su netinkamu kurjerių paslaugų vykdymu, tiesiogiai sprendžia Kurjeris pagal atitinkamus Kurjerio nuostatus.


Sutarties terminas

1. Paslaugų teikimas yra neterminuotas. Naudotojas gali bet kuriuo metu ištrinti Paskyrą ir tokiu būdu nutraukti sutartį su Operatoriumi, pateikdamas atitinkamą elektroninės formos pareiškimą per kontaktinę formą, esančią Platformos interneto svetainėse arba raštu, siunčiant Operatoriaus adresu. Tokiu atveju, sutartis nutraukiama nedelsiant, bet ne anksčiau kaip iki Kurjerių paslaugų įvykdymo ir visiško atsiskaitymo už atliktą Paslaugą (įskaitant Operatoriaus išrašytų sąskaitų faktūrų apmokėjimą).

2. Tais atvejais, kai pažeidžiami Nuostatai, ypač tuo atveju, kai vėluojama atsiskaityti su Operatoriumi ilgiau nei 7 dienas, Operatorius gali nutraukti Sutartį, neįspėjęs apie tai.


Baigiamosios nuostatos

1. Operatorius saugo Naudotojų duomenis pagal privatumo politiką, kuri yra šių Nuostatų priedas.
2. Nuostatai yra prieinamos Platformos interneto svetainėse, Operatoriaus buveinėje, taip pat atsiunčiamos Naudotojams jų elektroninio pašto adresu, atitinkamais teisės aktais nustatytais atvejais.
3. Operatorius informuos apie Nuostatų pakeitimus, įtraukdamas šią informaciją į Platformos interneto svetaines. Pakeitimai įsigalioja Operatoriaus nurodytą dieną, bet ne per trumpesnį kaip 14 dienų terminą nuo informavimo, kaip nurodyta pirmiau, dienos. Naudotojas, kuris nesutinka su Nuostatų pakeitimais, gali nutraukti sutartį su Operatoriumi. Paslauga, kuri buvo užsakyta prieš įsigaliojant pakeitimams, bus atlikta pagal iki pakeitimų galiojusias sąlygas.
4. Jei galiojantys įstatymai nenumato kitaip, visai Naudotojo ir Operatoriaus sutarčiai, kurios dalykas yra Operatoriaus paslaugų teikimas, Taisyklėse nurodytomis sąlygomis, taikoma Lietuvos teisė, ypač Civilinio kodekso nuostatos.
5. Visus su Paslauga susijusius ginčus sprendžia kompetentingi Lietuvos teismai.
6. Kiekvienas Naudotojas gali naudoti neteismines priemones pretenzijoms dėl žalos atlyginimo nagrinėti ir spręsti. Šiuo atžvilgiu Naudotojas gali naudotis tarpininkavimo paslaugomis. Nuolatinių tarpininkų ir esamų tarpininkavimo centrų sąrašus perduoda ir pateikia atitinkamų apygardų teismų pirmininkai. Daugiau informacijos apie vartotojų ginčų sprendimą galima rasti adresu http://www.vvtat.lt
7. Šių Nuostatų priėmimas reiškia, kad Naudotojas sutinka tvarkyti jo asmens duomenis tikslais, susijusiais su paslaugų teikimu pagal šias nuostatas ir pagal Privatumo politiką, kuri yra priedas Nr. 4.
8. Naudotojas pareiškia, kad susipažino su šių nuostatų priedais, kurie yra neatskiriama jų dalis.


________________________________________
NUOSTATŲ PRIEDAI


Priedas Nr. 1

Kurjerių sąrašas

• UPS
• DPD
• DHL
• TNT
• Venipak
• LP Express


Priedas Nr. 2

Galiojančių Kurjerio nuostatų sąrašas ir vieta, kur galima su jais susipažinti:

- DHL

- UPS

- Venipak

- TNT

- DPD

- LP Express


Priedas Nr. 3

Paslaugų kainoraštis:

Su kainoraščiu galima susipažinti čia: https://shipcenter.lt/kainininkas


Priedas Nr. 4

Privatumo politika: https://shipcenter.lt/kitas/privatumo-politika


Priedas Nr.  5

Sutarties nutraukimo forma:

 

SUTARTIES NUTRAUKIMO FORMA

(šią formą reikėtų užpildyti ir mums išsiųsti tik tuo atveju, jei pageidaujate nutraukti sutartį)
UAB “SHIP CENTER BALTIC”
Dujotiekio g. 26C-2, LT-51379, Kaunas
biuras@shipcenter.lt

Aš, ___________________________ šiuo dokumentu pranešu, kad nutraukiu sutartį dėl toliau nurodytų paslaugų suteikimo:_____________________________________________________________
Sutarties sudarymo data:_____________________________________________________
Vartotojo vardas ir pavardė:______________________________________________________
Vartotojo adresas:_______________________________________________________________
Vartotojo elektroninio pašto adresas: __________________________________________________________
Vartotojo parašas*:_____________________________________________________________
*parašas būtinas tik tuomet, jei pateikiama popierinė forma
Data: __________________________________________________